بررسی گزارش شش ماهه آمار اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 0 نظر 191 بازدید

بررسی گزارش شش ماهه آمار اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی

احسان شمشیری

19بانك و موسسه اعتباري اطلاعات به روز پرداخت ها و تراكنش هاي الكترونيكي را منتشر نمي‌كنند

 

از تعداد كل كارت‌هاي صادره شده شبكه بانكي تا پايان شهريورماه 95 نشان مي‌دهد، تعداد كارت‌هاي برداشت به 227ميليون و 872هزار و 53 عدد، تعداد كارت‌هاي اعتباري يك‌ميليون و 49هزار و 41عدد، تعداد كارت‌هاي خريد يا هديه 121ميليون و 156هزار و 160عدد و تعداد كارت‌هاي پول الكترونيك كه توسط 3بانك ملت، صادرات و شهر صادر شده به 2ميليون و 198 هزار و 871 عدد رسيده است.  گزارش ۶ ماهه سال 95 آمار اداره نظام پرداخت بانك مركزي در شرايطي منتشر شده است كه حكايت از عدم همراهي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري براي كسب اطلاعات كامل كارت‌ها و وسايل الكترونيكي موجود در بازار بانكداري الكترونيك دارد به‌طوري كه بررسي آمار عملكرد اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي نشان مي‌دهد 19بانك و موسسه اعتباري اطلاعات به‌روز در زمينه پرداخت‌ها و تراكنش‌هاي الكترونيكي را منتشر نمي‌كنند و به عبارتي از ۳۱ بانك و موسسه اعتباري تنها ۱۲بانك و يك موسسه اعتباري اطلاعات به‌روز در اين آمار ارائه داده‌اند.

اين در حالي است كه هيچ آماري از عملكرد بانك قرض‌الحسنه رسالت، موسسه اعتباري عسكريه و موسسه اعتباري كوثر در آمار ارائه شده از سوي اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي مشاهده نمي‌شود.

 كارت برداشت

جمع كل كارت‌هاي برداشت صادر شده در شهريورماه سال جاري برابر با ۲۲۷ميليون و۸۷۲هزار و ۵۳۳ عدد است كه با وجود اينكه آمار ۱۸بانك در اين اطلاعات به‌روز نيست و برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز تاكنون آماري در اين بخش ارائه نكرده‌اند، در نتيجه مي‌توان انتظار داشت كه ميزان كارت‌هاي صادر شده در اين بخش بسيار بيشتر از آن چيزي است كه اعلام شده است. بر اساس اين داده‌ها بانك صادرات با صدور ۴۲ميليون و858هزار و 969، بانك ملت با صدور ۳۵ميليون و ۲۹هزار و ۷۱۷ و بانك ملي نيز با صدور ۳۰ميليون و ۸۱۸هزار و۸۱۵فقره كارت برداشت به ترتيب در رتبه اول تا سوم قرار دارند و بانك خاورميانه نيز با صدور ۲۵هزار و۴۶۹ فقره كارت برداشت در رتبه آخر قرار دارد. همچنين بانك سپه با صدور ۲۳ميليون و ۱۱۹هزار و ۶۶۴، بانك اقتصاد نوين با صدور ۷ميليون و ۲۸۴هزار و ۵۶۵، بانك پاسارگاد با صدور۳ميليون و ۴۶۶هزار و۱۷، بانك سينا با صدور ۳ميليون و ۴۴۰هزار و ۵۱۹، بانك توسعه تعاون نيز با صدور ۲ميليون و۳۶۲هزار و ۳۶۱، بانك سامان با يك‌ميليون و۴۰۸هزار و۸۷۱، بانك گردشگري با صدور۲۹۴هزار و ۷۱۶، بانك كارآفرين نيز با صدور۲۱۶هزار و۸۰۰، موسسه اعتباري توسعه با صدور ۹۴هزار و۸۱۸ فقره كارت و بانك خاورميانه نيز با صدور ۲۵ هزار و ۴۶۹  فقره كارت برداشت به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.

 كارت اعتباری

در بخش كارت اعتباري نيز در كل يك ميليون و ۴۹ هزار و ۴۱۰ فقره كارت اعتباري صادر شده كه باز هم به دلايلي كه پيش‌تر گفته شد آمار واقعي بايد بيشتر از اين رقم باشد بانك صادرات با صدور ۳۷۰ هزار و ۳۵۳ فقره، بانك ملي با صدور ۱۲۷ هزار و ۳۱۷ فقره و بانك ملت با صدور ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره كارت اعتباري به ترتيب در رتبه اول تا سوم قرار دارند. نكته قابل‌ توجه درخصوص بانك ملت اين است كه تعداد كارت‌هاي اعتباري در شهريورماه 95 نسبت به ماه قبل 4.7 برابر شده و در طول تنها يك ماه به ميزان بيش از 100 هزار كارت اعتباري در اين بانك صادر شده است و تعداد آن از ۲۶ هزار و ۹۷۹ فقره در پايان مردادماه سال جاري به ۱۲۷ هزار و ۲۶۱ فقره كارت در شهريور 95 رسيده است.

بانك اقتصاد نوين با صدور ۴۸ هزار و ۱۱۴كارت در مقام چهارم، بانك پاسارگاد با ۱۰ هزار و۴۶۰ فقره كارت در مقام پنجم، بانك توسعه تعاون با 8هزار و ۳۶۶ فقره كارت در مقام ششم، بانك سينا با 3هزار و ۸۶ فقره كارت در مقام هفتم، بانك سامان با ۵۱۶ فقره كارت مقام هشتم و بانك سپه نيز با صدور ۲۳۱ فقره كارت اعتباري در مقام آخر قرار دارد. همچنين بانك خاورميانه هيچ كارت اعتباري در شهريورماه سال ۹۵ صادر نكرده و ميزان صدور كارت‌هاي اعتباري در بانك‌هاي كارآفرين، گردشگري و موسسه توسعه در آمار اداره نظام پرداخت بانك مركزي نيز مشخص نيست.  همچنين در تمام بانك‌ها اين روند افزايشي بوده به‌ غير از بانك پاسارگاد كه صدور كارت اعتباري در اين بانك با افت يك هزار ۱۸۰ فقره‌ در پايان شهريورماه نسبت به ماه گذشته مواجه شده و در بانك سپه نيز اين مقدار ثابت مانده و افزايشي نداشته است.

 كارت هديه و خرید

 در بخش كارت‌هاي هديه و خريد در كل ۱۲۱ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۱۶۰ فقره كارت صادر شده كه از اين رقم بانك ملت با صدور ۲۰ ميليون و ۹۶۲ هزار و ۹۸۲ فقره كارت بر سكوي نخست، بانك صادرات با صدور ۱۸ ميليون و ۲۲۸ هزار و ۴۹۴ فقره كارت هديه و خريد بر سكوي دوم و بانك پارسيان با صدور ۱۴ ميليون و ۸۰۴ هزار و ۴۴۶ فقره كارت بر سكوي سوم قرار دارد، همچنين بانك ملي در رتبه چهارم قرار مي‌گيرد.  

 كارت‌پول‌هاي الكترونيك

همچنين در بخش كارت‌پول‌هاي الكترونيك تنها 2بانك صادرات و ملت داراي ركود ثبت‌شده هستند كه بانك ملت با صدور ۶۰۱ هزار و ۹۷ فقره كارت‌پول‌هاي الكترونيك در تهران و يك‌ميليون و ۵۹۲ هزار و ۳۱۴ فقره كارت در ساير شهرستان‌ها در كل 2ميليون و ۱۹۳ هزار و ۴۱۳ فقره كارت در اين بخش صادر كرده كه نسبت به ماه گذشته روند افزايشي داشته است و بانك صادرات نيز با صدور ۵۹۴ كارت‌پول الكترونيك در تهران و 2هزار و ۱۸۵ فقره كارت در شهرستان‌ها در كل 2هزار و۷۷۸ فقره از اين نوع كارت را در شهريور سال ۹۵ صادر كرده كه اين آمار نسبت به ماه پيش ثابت بوده است.  

تعداد و ارزش تراكنش‌هاي الكترونيكي

تعداد كل تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور در شهريورماه ۱۳۹۵ در بخش خودپرداز براي ۱۲ بانك و يك موسسه معادل ۴۲۸ ميليون و ۷۷۲ هزار تراكنش به ارزش ۱۲۹ تريليون و ۷۱۱ ميليارد و ۲۷۹ ميليون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان بوده است همچنين مبلغ كل تراكنش‌ها در بخش پايانه شعب براي اين بانك‌ها مبلغ ۵۱ تريليون و ۳۴۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۵۷۳ هزار و ۷۱۶ تومان است. در آمار تعداد تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور كه از سوي اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي منتشرشده تا شهريورماه سال جاري از ۳۱ بانك و موسسه اعتباري تنها ۱۲ بانك و يك موسسه اعتباري اطلاعات خود را ارائه كرده‌اند.

تعداد كل تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور در شهريورماه ۱۳۹۵ در بخش خودپرداز معادل ۴۲۸ ميليون و ۷۷۲ هزار تراكنش است به ارزش ۱۲۹ تريليون و ۷۱۱ ميليارد و ۲۷۹ ميليون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ تومان است كه تنها بانك ملي با اختصاص ۱۲۰ ميليون و ۳۶۲ هزار و ۴۲۵ تراكنش در رتبه نخست، بانك صادرات با ۶۴ ميليون و ۷۴۳ هزار و ۸۷۷ تراكنش در رتبه دوم و بانك ملت نيز با ۴۹ هزار و ۷۰۱ هزار و ۶۰۸ تراكنش، رتبه سوم را كسب كرده است.

بانك سپه با ۲۹ ميليون و ۳۲۷ هزار و ۴۲۹ تراكنش در رتبه چهارم، بانك پاسارگاد با ۱۹ ميليون و ۶۴ هزار و ۶۸۷ تراكنش در رتبه پنجم، بانك اقتصاد نوين با7 ميليون و ۵۴۰ هزار و ۲۴۰ تراكنش در رتبه ششم، بانك سامان با 6ميليون و ۳۲۱ هزار و ۸۴۹ تراكنش در رتبه هفتم، بانك سينا با 4ميليون و ۷۰۵ هزار و ۶۹۲ تراكنش در رتبه هشتم، بانك توسعه تعاون با 3ميليون و ۶۴۴ هزار ۷۱۰ تراكنش در رتبه نهم، بانك گردشگري با 2ميليون و ۴۶۶ هزار و ۸۴۶ تراكنش در رتبه دهم، بانك كارآفرين با ۸۹۳ هزار و ۵۵۲ تراكنش در رتبه يازدهم، موسسه توسعه با ۳۸۴ هزار و ۹۲۷ تراكنش در رتبه دوازدهم و بانك خاورميانه با ۱۰۳ هزار و ۸۲۱ تراكنش در جايگاه آخر قرار دارد.

 مبلغ تراكنش‌ها

 بر اساس داده‌هايي كه از آمارهاي اداره نظام پرداخت بانك مركزي استخراج‌شده در بخش مبلغ تراكنش نيز بانك ملي در جايگاه اول، بانك ملت در رتبه دوم، بانك صادرات در مقام سوم، بانك سپه در جايگاه چهارم، بانك پاسارگاد در مقام پنجم، بانك اقتصاد نوين در رتبه ششم، بانك سينا در رتبه هفتم، بانك توسعه تعاون در جايگاه هشتم، بانك گردشگري در مقام نهم، بانك سامان در رتبه دهم و بانك كارآفرين بر سكوي يازدهم و موسسه توسعه و بانك خاورميانه به ترتيب در جايگاه دوازدهم و سيزدهم قرار دارند.

 همچنين اين آمار نشانگر اين نكته است كه تعداد و مبلغ تراكنش‌ها در شهريورماه سال ۹۵ نسبت به ماه قبل از آن در بيشتر موارد روند افزايشي يك الي ۱,۵ درصدي را تجربه كرده و تنها در 2بانك از منظر تعداد تراكنش‌ها كاهش كمتر از يك‌دهم درصدي و در بخش مبلغ تراكنش‌ها نيز يك بانك با كاهش كمتر از يك‌دهم درصد مواجه بوده است.

 پايانه شعب

تعداد كل تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور در شهريورماه ۱۳۹۵ در بخش پايانه شعب معادل ۲۳ ميليون و ۶۷۹ هزار و ۶۹۱ تراكنش است كه از اين رقم تنها بانك ملي ۹ ميليون و ۹۹۲ هزار و ۵۴۹ تراكنش را به خود اختصاص داده و بر سكوي اول قرار دارد، بانك صادرات با 3ميليون و ۴۹۱ هزار و ۲۸۶ پايانه شعب بر سكوي دوم و بانك سپه با ۶۳۰ هزار و ۶ تراكنش بر سكوي سوم قرار دارد. بانك ملت با ۳۳۰ هزار و ۱۹۲ تراكنش، توسعه تعاون با ۲۸۸ هزار و ۹۴۲ تراكنش، بانك اقتصاد نوين با ۲۱۶ هزار و ۸۹۱ تراكنش، پاسارگاد با ۱۱۱ هزار و ۲۷۳ تراكنش و بانك سينا با ۱۰۳ هزار و ۶۵۸ تراكنش در پايانه شعب تا ارديبهشت‌ماه سال ۹۵ به ترتيب در جايگاه چهارم تا هشتم قرار مي‌گيرند.

مبلغ كل تراكنش‌هاي شبكه بانكي كشور در شهريورماه ۱۳۹۵ در بخش پايانه شعب مبلغ ۵۱ تريليون و ۳۴۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۵۷۳ هزار و ۷۱۶ تومان است كه از اين رقم ۱۵ تريليون و ۲۲۵ ميليارد و ۳۲۸ ميليون و ۶۶۰ هزار و 994.8تومان به بانك ملي اختصاص دارد و اين بانك در صدر قرار دارد و بانك صادرات با 8 تريليون و ۱۸ ميليارد و ۴۹۶ ميليون و ۹۸۰ هزار و ۹۸۸ تومان در مقام دوم و بانك ملت با 5 تريليون و ۶۳۶ ميليارد و ۱۵۸ ميليون و ۹۰ هزار و ۸۸۱ تومان در رتبه سوم، بانك سپه با ۳ تريليون و ۴۰۴ ميليارد و ۲۰۸ ميليون و ۶۲۰ هزار و 570 تومان در رتبه چهارم و بانك اقتصاد نوين با ۸۶۰ ميليارد و ۱۲۱ ميليون و ۶۳۹ هزار و 529تومان مقام پنجم قرار دارد.

منبع: خبر اقتصادی

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر